OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY, ZÁLOHY A PLATBY, STORNO, PŘEDÁNÍ, TERMÍNY, DOPRAVA A REKLAMACE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení a ujednání
 1. Každá objednaná dokumentace služeb je uzavírána s objednavatelem/zákazníkem/odběratelem (dále jen "Objednavatel") a je vždy uzavřená písemně na záObjednávkavazné objednávce (dále jen "Objednávka").
 2. Objednávka obsahuje veškeré údaje o dodavateli/firmě/zhotoviteli (dále jen "Dodavatel") a Objednavateli, datum akce, přesný popis zakázky - rozsah služeb, předběžnou cenu, výši zálohy, podpis Objednavatele a Dodavatele, datum objednání služeb.
 3. Součástí Objednávky je i Licenční smlouva (dále jen "LS") Obchodních podmínky (dále jen "OP"), které jsou nedílnou součástí Objednávky.
 4. Objednavatel a Dodavatel jsou povinni se řídit ustanoveními, které obsahují Objednávky, OP a LS.
II. Objednání služby a uzavření smlouvy, vznik smluvního vztahu, záloha a platba
 1. Záloha, platba

  Smluvní vztah vzniká mezi Objednavatelem a Dodavatelem podepsáním objednávky na vybrané služby. Objednávku lze uzavřít při osobním setkání - při prezentaci služeb nebo také elektronicky. V případě uzavření elektronickou cestou je nutné zaslat podepsanou objednávku neprodleně nazpět na emailovou adresu Dodavatele nebo jí lze zaslat taktéž na adresu sídla Dodavatele.
 2. V případě objednávky přes e-mail nebo kontaktní formulář je nutné uvést následující údaje: Datum a hodinu konání akce / místo zahájení (adresa) / konkrétní údaje o projektu či průběhu dne / ukončení akce / jméno a příjmení objednavatele / telefonní kontakt / adresa objednavatele a adresa pro zaslání faktury či zakázky. Na tomto základě bude vyhotovena internetová objednávka, která bude zaslána na kontaktní email Objednavatele. Objednávku Objednavatel vytiskne a podepsanou zašle nazpět (elektronicky na email lion@lionstudio.cz nebo poštou na adresu sídla).
 3. Objednavatel má právo po dohodě s Dodavatelem změnit objednávku za vyšší službu i v průběhu výkonu. Tato změna bude dodatečně vyúčtována dle platného ceníku do výše doobjednané služby nebo služeb.
 4. Objednavatel je povinen zaplatit zálohu první část zálohy ve výši 30% po podepsání objednávky a druhou část 30% měsíc před termínem akce. V případě, že je Přeprava balíkůObjednávka podepsaná měsíc a méně před termínem akce je Objednavatel povinen zaplatit zálohu ve výši 60%.
 5. V případě, že vyčíslené zálohy nebudou zaplaceny, je i podepsaná Objednávka mezi smluvními stranami (Objednavatel a Dodavatel) neplatná a nelze považovat služby Dodavatele za řádně objednané a tudíž nemohou být ani vykonané.
 6. V Objednávce uvede Objednavatel: jméno a příjmení, přesnou adresu trvalého bydliště včetně PSČ, aktuální a funkční telefonní kontakt, emailovou adresu, datum, čas a místo akce.
 7. Minimálně čtrnáct dní před termínem dané akce zašle Objednavatel Dodavateli přesný harmonogram včetně míst a adres konání, přibližný průběh akce a další podklady pro vyhotovení zakázky (dále jen "Díla"). V případě, že Objednavatel nezašle podklady (jako například, jména, texty, loga a další podklady, které jsou nutné k vyhotovení díla nejpozději týden po datu dokumentace, je tím ohrožen termín dokončení. V tomto případě má Dodavatel právo posunout zakázku za dalšího Objednavatele, který včas dodal potřebné podklady.
 8. Dodavatel zaručuje, že všechna uvedená osobní data na Objednávce jsou určena pouze pro interní potřebu Dodavatele a že nebudou poskytnuty v žádné podobě třetí osobě či osobám bez předešlého písemného potvrzení zákazníka.
 9. Objednavatel Dodavateli platí doplatek za provedené služby po předání kaFoto jídloždé zakázky, a to hotově nebo dobírkou nebo proforma fakturou, tedy platbou na účet předem. V případě, že Odběratel si vyhotovenou zakázku nepřevezme nebo nereaguje na telefonickou nebo písemnou výzvu k odebrání vyhotovené zakázky, je brán jako dlužník (dále jen "Dlužník")
 10. Proti Dlužníkům Dodavatel postupuje dle zákona a zákonných norem. V případě, že nebude částka uhrazena v termínu, nebo pokud si zákazník s námi nesjedná splátkový kalendář, věc podstupujeme právníkům a exekutorům. Dále si vymiňujeme zveřejnit na našich webových stránkách seznam případných neplatičů.
III. Průběh při vykonávání fotografické a filmové činnosti
 1. Čas začátku výkonu fotografa, kameramana nebo teamu fotograf a kameraman (dále jen „Dokumentarista") je počítán od doby příjezdu na místo.
 2. Dokumentace Dokumentaristů je ukončena dle zvolené varianty Dodavatele, Firemní foto, firemní video, firemní fotograf, firemní kameramankterou si Objednavatel zvolil v objednávce nebo ve smlouvě.
 3. Do času výkonu Dokumentaristů se nezapočítávají jen hodiny dokumentace, ale také další vedlejší prostoje, které Dokumentaristi nezavinili, ale vyplívají ze vzniklé situace jako například (přejezdy mezi lokalitami, neukázněnost aktérů, apod...).
 4. Varianty jsou navrženy s optimálním časovým úsekem tak, že i zahrnují případné prostoje. Pokud má Objednavatel zájem, aby Dokumentaristi dokumentovali nad rámec vymezeného a předem objednaného časového úseku, je každá další hodina účtována dle platného sazebníku Dodavatele.
 5. Objednavatel je povinen v rámci objednané služby s Dokumentaristy plně spolupracovat.
 6. Objednavatel v rámci možností zajistí pro přítomné Dokumentaristy minimální občerstvení (nápoje, jídlo) v průběhu dokumentování akce. V případě, že není v Objednavatelových silách zajistit občerstvení pro Dokumentaristy, zajistí si jej Dokumentaristé na místě. Částka za občerstvení bude přičtena k orientační ceně, která je uvedena v objednávce.
 7. Pokud je dokumentace od 8:00 do 20:00 a delší a pokud je vzdálenost od sídla větší než 200km nebo pokud je požadavek od Objednavatele příjezd týmu den před konáním akce, zajistí Objednavatel pro dokumentaristy ubytování. V případě, že ubytování není možné zajistit od Objednavatele, zajistí ubytování pro Dokumentaristy Dodavatel, který částku za ubytování přiúčtuje k orientační ceně, která je uvedena v objednávce.
 8. Objednavatel je povinen zajisti pro Dokumentaristy parkovací místo pro jejich automobil v lokalitách, kde se dokumentování bude provádět, a to co nejblíže k místu konání z důvodů manipulace s technikou.
 9. Dokumentaristé mají právo o postupu a volbě výkonu dokumentování se sami rozhodnout pokud není předem s Dodavatelem konzultován a schválen scénář.
 10. Dokumentaristé mají právo si sami určit z jakou technikou budou dokumentaci provádět a jakou speciální techniku využijí v průběhu dne. 
 11. V případě nesouhlasu o postupu dokumentování ze strany Objednavatele, Dokumentaristé námitky zvážit a na základě vlastního zvážení mohou postup změnit, a to je v případě pokud to nenaruší celkový estetický vjem díla.
 12. Objednavatel může vznést podněty ke zpracování fotografií, videí a filmů, ovšem jeho podněty nesmí narušit celkový estetický vjem díla. Dodavatel plně ručí za dokonalý, umělecký a estetický vjem celkového díla a tudíž je plně v jeho kompetenci konečné rozhodnutí o jeho výsledku. Firemní foto, firemní video, firemní fotograf, firemní kameraman
 13. Dodavatel nemůže ručit za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality foto-video snímků.
 14. Dodavatel taktéž nemůže ručit za dokonalé výsledky, pokud mu ze strany aktérů, hostů a dalších zúčastněných osob, budou kladeny překážky.
 15. V případě poškození techniky včetně doplňkového vybavení Dodavatele cizí osobou v době dokumentace, (doba dokumentace je datum a čas uvedený na objednávce firmy) popřípadě dalšího požadavku na dokumentaci (další požadavek na dokumentaci je časový úsek, který požaduje Objednavatel v den dokumentace navíc - než je uvedený v objednávce) je Objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši. K vzniklé škodě na technice nebo vybavení Dodavatele bude přivolaná Policie ČR k sepsání protokolu.
 16. Dodavateli náleží výhradní právo rozhodnoutí, jakou techniku bude v průběhu dokumentace používat a jakou speciální kamerovou a fotografickou techniku využuje.
IV. Storno poplatky
 1. Jelikož termín uvedený na Objednávce je pro Objednavatele a Dodavatele závazně blokovaný a Dodavatel již takto rezervovaný termín dále nenabízí (tedy v případě kompletně vytížených kapacit pro dokumentaci), jsou zavedeny storno poplatky, které mají chránit obě smluvní strany uvedené v Objednávce.
 2. Podepsanou objednávkou a složenou vyčíslenou zálohou se zákazník závazně zavazuje k odběru služeb, které jsou v objednávce uvedené. Dodavatel je povinen tyto objednané služby vyhotovit, a to dle podmínek uvedených v Objednávce. V případě zrušení objednávky Objednavatelem náleží Dodavateli finanční úhrada formou storno poplatků. Pokud dojde ke zrušení Objednávky ze strany Dodavatele, bude záloha vrácena v plné výši bez storno poplatku, a to nejpozději do měsíce od data zrušení objednávky.
 3. Zrušení Objednávky lze provést výhradně písemně, a to na adresu sídla nebo jí lze zaslat podepsanou do naší emailové schránky info@lionstudio.cz.
 4. V případě zaslání zrušení Objednávky na adresu sídla je pro výpočet storna platný datum doručení do sídla firmy. V případě zaslání zrušení Objednávky na emailovu adresu firmy, platí pro výpočet storna datum doručení do emailové schránky firmy. Jiná forma zrušení objednávky není možná a nebude ani akceptovaná.
 5. Výše storno poplatků je: 0 - 21 dní před dokumentací  storno poplatek 100%, 22 - 44 dní před dokumentací  storno poplatek 75%, 45 - 60 dní před dokumentací  storno poplatek 50%.
V. Reklamace
 1. Osobou, která je oprávněná podat reklamaci je Objednavatel, který má s námi uzavřenou řádnou Objednávku.
 2. Reklamace se řídí dle Reklamačního řádu, který je zveřejněn na této stránce.
VI. Závěrečná ujednání
 1. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednavatel nedodrží některé ze zde uvedených dojednání.
 2. Dodavatel má právo odvolat Dokumentaristy z výkonu a odstoupit od smlouvy v Produktypřípadě, že v průběhu výkonu zjistí, že došlo k porušení zákonů země, ve které je výkon prováděn.
 3. Dokumentaristé mají právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byli fyzicky napadeni nebo jim bylo něco z techniky (z technického vybavení) zcizeno nebo byla technika (technické vybavení poničeno či zničeno) nebo byli slovně uráženi. V takovém případě Dodavatel zpracuje a dodá Objednavateli pouze již zhotovený materiál, ale služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.
 4. Dokumentaristé mají právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednáním kteréhokoli účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika či technické vybavení.
 5. Termín dodání vyhotovené zakázky - fotografie, fotokniha, CD s fotografiemi a DVD s vyhotoveným videem, filmem, dokumentem, reportáží apod. (dále jen "Zakázka"), závisí na složitosti projektu a na množství zakázek, které byly uzavřeny před daným Objednavatelem. Zakázky se zpracovávají postupně, tak jak byly dokumentovány, tedy chronologicky. Dodání zakázky může být od čtrnácti dnů do pěti měsíců ode dne dokumentace. V případě předání zakázky po termínu, tedy po pěti měsících (pokud není uveden termín dodání jinak v objednávce nebo ve smlouvě) sníží Dodavatel částku o 0,1% za každý den prodlení. Produkty
 6. Částka z prodlení se bude vypočítávat (dále jen "Penále") z peněžní částky, která ještě nebyla vyplacena, tedy z doplatku za provedené služby. Doplatek je finanční částka za celkové naše služby po odečtení příslušných záloh, které byli již složené a předané Dodavateli.
 7. Penále se odečte od doplatku, kterou má  Objednavatel doplatit.
 8. Penále se nevztahuje na případy, pokud Objednavatel si nechce, nemůže nebo jinak se brání k převzetí zakázky nebo se jí jiným způsobem vyhýbá. Taktéž se částka z prodlení nevztahuje na případy, pokud je dodání hotového díla sjednáno individuálně v objednávce, ve smlouvě nebo v jejím dodatku nebo z nenadálých, neúmyslných a neovlivnitelných technických potíží, které mohou nastat z běžného provozu, jak u nás nebo u našich dodavatelů.
 9. Objednavatel o vyhotovení zakázky bude informován telefonicky nebo písemně a bude vyzván k převzetí. Pokud zákazník zakázku nevyzvedne ani na třetí výzvu nebo v případě zaslání zakázky kurýrní službou nepřevezme tuto bez řádné omluvy, bude Dodavatel postupovat s Objednavatelem jako s Dlužníkem. S Dlužníkem je postupováno dle platných příslušných zákonů ČR a jejich příslušných dodatků. K dlužné částce budou připočteny veškeré poplatky za nepovedené doručení, včetně úroků z prodlení, advokátních a soudních výloh. Zároveň bude dlužník umístěný na webových stránkách v sekci "Dlužníci" se jménem a příjmením a s názvem města či obce odkud zákazník pochází a s výší dlužné částky.
 10. Kalkulace uvedená v Objednávce je orientační a v případě změn cen dodavatelů, při změně inflace, při změně délky dokumentování, přiobjednání dalších služeb a pod., mohou být ceny upraveny - změna ceníku vyhrazena. Konečná kalkulace je vyhotovena při předání zakázky.
 11. V Objednávce v kolonce "Orientační cena" není uvedena cena za dopravu Dokumentaristů v den akce a cena za zaslání vyhotovené zásilky kurýrní službou. V případě objednání kompletních služeb (fotograf a kameramani) na společnou akci, získá Objednavatel zvýhodněné cestovné, které je zveřejňováno v záložce "Novinky a Akce - Zvýhodněné cestovné". Ceník doručení vyhotovené zásilky smluvním přepravcem, je uveden v záložce "Přeprava zásilky". 
 12. Hotová díla například video, grafiku, fotografie, klipy, spoty, slideshow atd., může Dodavatel použít pro své prezentační a reklamní účely nebo pro reklamní účely smluvních partnerů se kterými je Dodavatele provázán, a to bez předešlého souhlasu Objednavatele, jelikož podpisem "Závazné objednávky" Objednavatel dává Dodavateli souhlas s jejich zveřejňováním.
 13. Dodavatel povoluje použití fotografií, videa, filmů, klipů, reportáží apod. výhradně k domácímu využití Objednavatele nebo k reklamním a propagačním účelům, na které byly objednány a které jsou uvedeny v Objednávce nebo ve Smlouvě.
 14. Dodavatel dává jednorázový souhlas Objednavateli k vytvoření jedné kopie ProduktyCD/DVD s fotogalerií a jedné kopie DVD s videm nebo filmem. Tyto kopie budou sloužit Objednavateli jako záložní media. Další kopírování není dovoleno bez předešlého písemného souhlasu vlastníka autorských práv výrobce. Výhradním vlastníkem duševních práv je Dodavatel a z těchto důvodů podléhají jeho vlastnická práva autorskému zákonu. Nedovolené zneužití vlastnických práv výrobce je pouvažováno jako porušení autorského zákona. Toto porušení může vést k občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost, a to včetně náhrady škody.
CESTOVNÉ V RÁMCI DOKUMENTACE
Standardní cestovné - ČR a SR
 Cena benzínu Natural 95 do 40,00Kč/l  8,00 Kč/km  
 Cena benzínu Natural 95 nad 40,00Kč/l  9,00 Kč/km  
!!!! "CESTOVNÉ ZDARMA" - Podrobnosti včetně slev na cestovném ZDE !!!
   
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Sdružení Lion studio stojí za kvalitou odvedených služeb a kvalitou výsledných foto a video produktů, což nasvědčuje rostoucí počet spokojených zákazníků, kteří využili našich služeb. I přesto, že nejsme výrobci, u kterých lze běžně uplatňovat reklamaci dle zákonných podmínek, sestavili jsme reklamační řád, který zde zveřejňujeme.

Článek I.

1. V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností za případné vady při poskytování služeb a následných výrobků spojenými s těmito službami (dále jen „služby"). Dále jsou zde informace, kdy nepodléhají naše služby a výsledné produkty reklamaci.

Článek II.

1. Osobou, která je oprávněná podat reklamaci je zákazník, který má s námi uzavřenou řádnou objednávku (dále jen „reklamující").

2. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení objednávky nebo dodacího listu (dále jen „objednávka") a faktury (dále jen „faktura") tedy dokladu, že služba byla předána a řádně zaplacena.

Článek III.

1. Zákazník je povinen vyhotovené fotografie, grafiku, fotoknihy a video dokument z akce neprodleně vizuálně prohlédnout a to při jeho převzetí od odpovědné osoby sdružení Lion studia (dále jen"LS").

2. V případě zjištění zjevných nedostatků (neprovedený a nedodaný rozsah služeb a jejich produktů, jak bylo uvedeno v objednávce), je reklamující zákazník povinen tuto skutečnost ihned sdělit odpovědné osobě sdružení LS. Tato osoba ihned skutečnost ověří a navrhne zákazníkovi řešení, o kterém se sepíše reklamační protokol.

3. Pokud zákazník nevznese námitku při předávání vyhotovených produktů (fotografie, grafické práce, fotokniha, video dokument) týž den nejpozději však do týdne od převzetí, možnost reklamace služeb a produktů tímto zaniká.

4. Reklamce musí být podána písemně a zaslána na adresu sídla sdružení LS (Lion studio, Vodárenská 2715, 272 01 Kladno). Reklamace musí obsahovat jméno reklamujícího, telefonní kontakt, přesný důvod reklamace, kopii objednávky nebo dodacího listu a faktury.

5. V případě, že zákazník zjistí zjevné vady při předávání balíku kurýrní službou či pracovníky pošty je oprávněn tuto zásilku nepřevzít a s předávající osobou sepsat protokol o poškození zásilky a kopii zaslat sdružení LS. Pokud zákazník zjevně poškozený balík převezme od dopravce, obsah zásilky bude poškozen a nepředá sdružení LS protokol o poškození od dopravce, nemá nárok na bezplatnou reklamaci.

Článek IV.

1. Pokud bude reklamace neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatnou manipulací nebo použitím, úmyslným zničením apod., sdružení naúčtuje reklamujícímu náklady na zjištění.

2. V případě, že bude reklamující trvat na odstranění závad a prokáže se, že reklamce je neoprávněná, uhradí reklamující taktéž náklady na odstranění závady. Reklamující je povinen tyto náklady uhradit při předání opravených produktů+

Článek V.

1. Reklamace není přípustná v následujících případech:

 • nedodržení podmínek pro manipulaci s produktem (fotografie, fotokniha, DVD/Blu-Ray media)
 • při fyzickém a mechanickém poničení fotografií, fotoalba či fotoknihy, DVD/Blu-Ray media,
 • při mechanickém poničení samotného nosiče DVD/CD/BluRay, PP booketu, grafických přebalů, či potisků medií, a to úmyslně nebo neúmyslně,
 • v případě nekvalitně odvedené práce jiného dodavatele,
 • v případě výběru hudby jako podkresu foto/video dokumentu, jelikož se nejedná o závadu,
 • při škodě způsobené neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako např.: vodou, ohněm, bleskem, kroupami, elektrostatickým nábojem, magnetickými vlivy a dalšími vnějšími vlivy,
 • pokud si zákazník objedná výrobu videopořadu ve formátu, který pak není schopen přehrát (jiný přehrávač, který neumožňuje přehrát vybraný formát, nečisté laserové hlavy, pomalý počítač apod.)

Článek VI.

1. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické náročnosti uplatněné reklamace. Standardní délka reklamace (zjištění zda je reklamace oprávněná, pokud nebylo zjištěno již při sepisování protokolu) je 30dnů, a to od písemného zaprotokolování příslušné reklamce do reklamačního protokolu.

2. Případná uznaná oprava reklamovaného produktu je provedena do 30ti dnů od zjištění závady nebo neodstatku LS. Vše závisí na složitosti a technické náročnosti projektu. V případě zjištění, že oprava by vyžadovala delší dobu než 30dnů, bude s reklamujícím dohodnuta delší doba opravy.

AUTORSKÁ PRÁVA, AUTORSKÉ DÍLO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
AUTORSKÁ PRÁVA

Ochranná známkaVlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.lionstudio.cz a www.lionstudio.eu je sdružení LION STUDIO® foto-video partner (dále jen "Provozovatel"), se sídlem Vodárenská 2715, 272 01 Kladno, IČO: 71111000, která je v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

"Provozovatel" je vlastníkem všech autorských práva, která se vztahují na veškerý obsah, který je na stránkách www.lionstudio.cz umístěn. Jedná se zejména o text na stránkách, design stránek, logo a název sdružení, zveřejněné ukázky a presentace (foto, video a grafika).

Dle autorského zákona, není dovoleno kopírovat jak části tak i celky internetových stránek www.lionstudio.cz a www.lionstudio.eu. Dále není dovoleno kopírovat a upravovat obsah, a to jak celky tak i části zveřejněné grafiky, loga a názvu sdružení, fotografií a videa bez předešlého písemného souhlasu "Provozovatele". Porušení autorských práv zakládá občanskoprávní i trestně právní odpovědnost včetně povinnosti náhradě škody.

Na stránkách www.lionstudio.cz a www.lionstudio.eu v oddíle "Doporučujeme" jsou uvedeny odkazy na stránky jiných firem, nad nimiž nemá "Provozovatel" kontrolu a proto "Provozovatel" nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností, které prostřednictvím odkazů navštívíte. Toto platí i pro bannerovou reklamu.

AUTORSKÉ PRÁVO - VÝŇATEK ZE ZÁKONA

§2 Dílo
(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Fotografie, která je původní ve smyslu věty prvé, je chráněna jako dílo fotografické.

(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.

(4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.....

AUTORSKÉ DÍLO

fotografie, negativ, CD s fotomateriálem

Zákon definuje jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora vyjádřený v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Mezi ně patří i dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii (§ 2). Pro fotografie je důležité ustanovení, které vztahuje autorské právo na dílo dokončené, ale také na jeho jednotlivé vývojové fáze a části.

Autorem díla je fyzická osoba, které dílo vytvořila (fotograf). Autor má právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Autor (fotograf) převádí vlastnické právo k hmotnému substrátu, na kterém je dílo zachyceno ("foto papír"). a ostatní autorská práva fotografa jsou nedotčeny (zachovány).

Justice

Objednatel může užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené naobjednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy nebo objednávky. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Sdružení LION STUDIO® foto-video partner je v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění vlastníkem registrované ochranné známky Lion Studio® zapsaným dne 12.9.2007 u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 292513 a se vznikem práva přednosti od 1.3.2007.

Sdružení Lion Studio® foto-video partner uvedením předmětné ochranné známky v žádném případě neposkytuje povolení k používání jinou osobou než majitelem. Nic by tak nemělo být vykládáno jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání ochranné známky bez písemného svolení sdružení Lion Studio® foto-video partner. Jakékoliv takové použití může způsobit porušení práv majitele ochranné známky.

Databáze ochranných známek ZDE

Nahoru